PRIVACY

Locares vastgoedontwikkelaars (hierna: Locares), gevestigd aan Karel Doormanstraat 19, 5831 LT Boxmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacy statement heeft betrekking op te verwerken persoonsgegevens op algemene websites en projectwebsites van Locares en haar dochterondernemingen, samenwerkingsverbanden en gelieerde ondernemingen.

 • De Privacy Office van Locares vastgoedontwikkelaars is te bereiken via email (info@locares.nl) of telefoon (+31(0) 485 580 180).
 • Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die www.locares (“deze website”) bezoekt.
  Laatst gewijzigd op: 01.11.2023
 • Bij uw bezoek aan deze website worden gegevens van u verzameld. Binnen deze Privacy-verklaring leest u hoe hiermee wordt omgegaan.
 • Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten die worden aangeboden geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De privacy van alle gebruikers staat voorop. Uw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Locares verwerkt je persoonsgegevens die wij verkrijgen doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IP-adres,
 • Locatiegegevens,
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website,
 • Internetbrowser en apparaat type,
 • Geboortedatum,
 • Nationaliteit,
 • Legitimatiebewijs (naam en nummer),
 • Burgerlijke staat,
 • Bankrekeningnummer,
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op deze website, email of telefonisch of door een inschrijving te doen voor een koop- of huurwoning.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@locares.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Locares verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

 • kredietwaardigheidscheck,
 • integriteitscheck

Voor bepaalde transacties laten we de kredietwaardigheid en/of integriteit van onze klanten, leveranciers en zakenpartners toetsen. Dit doen wij door persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan een bureau, dat deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Locares verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Belangstellenden voor woningen:

 • Voor marktonderzoek,
 • Voor online advertentiedoeleinden.

Inschrijving voor en aankoop van een koopwoning:

 • Voor communicatiedoeleinden zoals verzenden van (project)nieuwsbrieven, publicaties en bewonerscommunicatie (omwonenden toekomstig project informeren),
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Om vragen en klachten in behandeling te nemen,
 • Om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder kopers van onze nieuwbouwwoningen,
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst,
 • Om je uit te nodigen voor evenementen zoals bijvoorbeeld een officiële start bouw of burenmiddag,
 • Om de administratie rondom onze diensten uit te voeren,
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten,
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren,
 • Om serviceverzoeken in behandeling te nemen,
 • Om leveranciers van nutsvoorzieningen na oplevering van de woning te informeren over de nieuwe gebruiker van de woning,
 • Voor het versturen van offertes, opdrachtbevestigingen enz. van het meer-/minderwerk,
 • Voor het aansturen van de uitvoering van het meerwerk richting onderaannemers,
 • Voor het gebruiken van het online platform Volgjewoning.nl,
 • Het afhandelen van jouw betaling.

Huurwoningen:

 • Om onderzoek te doen naar je financiële achtergrond,
 • Om huurwoningen toe te wijzen.

Sollicitanten:
Om je sollicitatie te verwerken.

Locares verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om fiscale redenen.

Geautomatiseerde besluitvorming verkoopproces
Locares kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Locares) tussen zit. Locares gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • In de website locares.nl is een algoritme ontwikkeld dat op basis van een selectie van ingeschreven kandidaten een virtuele loting kan toepassen. Locares heeft het recht om kandidaten uit te sluiten van deze loting.
 • De toewijzing van de woningen of appartementen aan de geïnteresseerden is voorbehouden aan de ontwikkelaar. Waar mogelijk wordt maximaal rekening gehouden met je eerste voorkeur.
 • Indien meerdere kandidaten met een eerste voorkeur op een bepaald bouwnummer hebben ingeschreven, wordt middels loting toegewezen aan de meest concrete kandidaat. Iemand beschouwen wij als een concrete kandidaat als uit de inschrijvingsgegevens blijkt dat de aankoop ook daadwerkelijk mogelijk is (dit kan blijken uit je inkomens- en/of vermogensgegevens en/of een eventuele financiële toets door een bank- of hypotheekadviseur).
 • De uiteindelijke uitkomst van de loting resulteert in een toewijzing van een bouwnummer aan een kandidaat. Er zijn geen koopverplichtingen aan verbonden. De kandidaat heeft door de toewijzing het eerste recht van koop.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@locares.nl .

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Locares bewaart je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Locares te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien Locares de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan Locares de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Locares verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden, waaronder andere werkmaatschappijen van Locares, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Locares blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden waarmee wij bijvoorbeeld gegevens delen zijn:

 • Projectmakelaar,
 • Projectontwikkelaar samenwerkingsverband (indien van toepassing),
 • Projectnotaris (uitsluitend gegevens van kopers in een project),
 • Projectkopersbegeleider (uitsluitend gegevens van kopers in een project),
 • Keuken-/Badkamershowroom (nader te bepalen),
 • Woningborg (uitsluitend gegevens van kopers in een project).

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Locares gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Locares maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Locares houdt verder op IP-adres en (indien bekend) emailadres het volgende bij van websitebezoekers:

 • Websitebron van het ingezonden formulier,
 • Webpagina van waaruit het formulier is ingezonden,
 • Bezoeken aan de website,
 • Uitgevoerde acties op de website.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De DimML single line of code (SLoC) op onze website stelt onze data analytics partner in staat om niet persoonlijk identificeerbare informatie op onze website te collecteren ten behoeve van analyse en verbetering van onze website. Aanvullend wordt data uit de diverse formulieren op onze website geanonimiseerd opgeslagen om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van geïnteresseerden in onze projecten. De gecollecteerde data wordt opgeslagen in een mySQL database in Ierland.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Locares en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@locares.nl. Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij jou vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

Locares wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Locares neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, firewalls, virusscanner, etc. Daarnaast hanteren wij een beleid dat in lijn is met de ISO27001:2013.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@locares.nl.

Solliciteren bij Locares
Wanneer je reageert op een van onze vacatures wil je niet dat jouw gegevens gebruikt worden voor processen waarvan je geen weet hebt. Daarom informeren we je graag wat er met je gegevens gebeurt.

Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we graag de volgende gegevens van jou hebben:

 • Contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.),
 • Beschikbaarheid,
 • Uitgebreide CV (met o.a. opleiding en werkervaring).

Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

Solliciteer je via social media?
Via het social medium ga je akkoord met het delen van je gegevens. Een onderdeel daarvan is een link naar je profiel. De gegevens die je daar als openbaar hebt gekenmerkt kunnen door ons bekeken worden.

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) je gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

Bewaartermijn
Om je in de toekomst te kunnen benaderen voor een interessante functie vragen we je van te voren toestemming om je gegevens één jaar te bewaren. Mocht je het er niet mee eens zijn dan kun je dit laten weten via info@Locares.nl. We bewaren je persoonsgegevens dan maximaal vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure.

Vragen?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens? Of wil je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens door Locares? Dan kun je een e-mail sturen naar info@Locares.nl